Hva skjer på Heimdal varmesentral?

Ved Heimdal varmesentral tar vi mot restavfall fra våre kunder i Midt-Norge. Avfallet består av husholdningsavfall, f.eks. det vi som privatpersoner kaster i søppelbeholderen merket «Restavfall» og sortert næringsavfall som ikke bør, skal eller lar seg materialgjenvinne. Alt avfall som kommer inn til oss er ferdig sortert og det foregår ingen form for sortering eller forbehandling av avfall på Heimdal varmesentral. Hva skjer så med avfallet inne på anlegget?

Når avfallsbilene kommer til anlegget veies bilene på en bilvekt, deretter tippes avfallet inne i en lukket mottakshall. Når bilene kjører ut igjen veies de en gang til slik at vi får registrert hvor mye avfall som er levert fra hver  søppelbil.​ Mottakshallen er en lukket bygningsdel med automatiske porter som bare er åpne når en bil er inne for levering. Noe av lufta til forbrenningsovnen hentes fra mottakshallen for å lage undertrykk og redusere faren for lukt fra anlegget.

 

Les kronikk: Utreder mulighetene for karbonfangst på Heimdal

 

Med store kraner løftes avfallet til forbrenningsovnene. I ovnen forbrennes avfallet ved en temperatur på ca. 1000 oC. I forbrenningsprosessen tilsetter vi amoniakkvann for å redusere NOx-innholdet i røykgassen. Avfallet inneholder mye energi og varmen som utvikles overføres fra røykgassen til det vi kaller for kjelen (rød-orange-gul farge på skissen) hvor det sirkulerer vann i sidevegger og rør i ovn- og kjelsystemet. Når varmen overføres til kjelsystemet reduseres temperaturen på røykgassen til 160-180 oC før den går inn i renseanlegget. Energien fra det varme vannet overføres til vårt fjernvarmesystem og bidrar til oppvarming av boliger og næringsbygg, samt til drift av varmedrevne kjølemaskiner til fjernkjøling i Trondheim.

 

skisse av forbrenningsanlegget på Heimdal

 

Asken fra forbrenningsovnen samles i egne bygg og transporteres bort til godkjente mottak. Ca 20 % av avfallet som forbrennes blir igjen som aske. Asken består av materiale som kommer inn med avfallet og som ikke er brennbare (metall, sand etc.)

 

I renseanlegget renses røykgassen i flere rensetrinn. I første trinn tilsetter vi kalk og aktivt kull. Deretter går røykgassen gjennom et tekstilfilter hvor det fjernes miljøgifter fra røykgassen (lilla farge). I andre rensetrinn reduseres temperaturen til ca. 60-65 oC og røykgassen vaskes i et vasketårn (lyseblå farge). Inne i vasketårnet vaskes røykgassen med vann i tre trinn, hvor det i siste trinn tilsettes lut for å ta ut SO2 fra røykgassen. Vaskeprosessen gjør at røyken er mettet med vanndamp når den kommer ut av den 85 meter høye skorsteinen og dette gjør røyken synlig. Miljøgiftene som fjernes i renseprosessen lagres i store siloer og transporteres bort fra anlegget med tankbiler til godkjente mottak.

 

Vi har krav til kontinuerlig måling av våre utslipp og vi dokumenterer at vi tilfredsstiller kravene som er gitt av Statsforvalteren i Trøndelag (nå overført til Miljødirektoratet).