Totaløkonomi

Statkraft har som mål å gi deg som kunde den beste energiløsningen når det gjelder både økonomi, miljø, smarte og innovative løsninger og driftssikkerhet.

Hva er viktig å tenke på ved valg av energiløsninger i bygg? Valget av tekniske løsninger betyr mye for de totale investerings- og energikostnadene som et bygg har i sin levetid. Nedenfor omtales tre forhold som det er viktig å ta hensyn til ved valg av energiløsning i bygg. 

 

Komplette investeringer i byggets levetid

Dette omfatter konsulentbistand til utredninger, prosjektering og bygging, investeringer i (ekstra) byggareal til valgt løsning og alle tekniske løsninger, samt anleggsbidrag fra nettselskap for strøm og fjernvarme.

Det kan være stor forskjell på anleggsbidragets størrelse, avhengig av om du bruker fjernvarme hele året eller bare på de kaldeste dagene.  Vi vil også anbefale å ta kontakt med lokalt strøm-/nettselskap for å avklare om egne, lokale energiløsninger (for eksempel bruk av el-kjel og varmepumpe) gir behov for økt effektkapasitet og investering i trafo og/eller oppgradert strømnett inn til det enkelte bygg. Dette kan fordyre lokale løsninger vesentlig.

Fjernvarme bidrar derimot til å redusere belastningen på lokalt strømnett og kan gi lavere behov for nettinvesteringer. Summen av de totale investeringene fordeles over byggets levetid, der reinvesteringer i bygget også er viktig å inkludere. En fjernvarmeløsning er driftssikker med lav risiko og trenger normalt ikke behov for reinvesteringer i byggets levetid. For alternative løsninger, som for eksempel varmepumpe, må man påregne å starte reinvesteringer fra år 5-15.

 

Drift og vedlikehold, inkl. behovet for eget personell

Dette omfatter blant annet kostnader til jevnlig service, samt ressursbehovet knyttet til bemanningssituasjonen for oppføling av de ulike energiløsningene, kurs og kompetansekrav, vaktordninger med utrykninger, egne energioppfølgingssystemer, SRO-systemer, tid og ressurser for bestillinger og dialog med leverandører.

En fjernvarmeløsning består av få kompliserte mekaniske komponenter og har vært kommersielt tilgjengelig i snart et halvt århundre. Det har gjort at de årlige driftskostnadene for fjernvarme er nesten neglisjerbare sammenlignet med alternative løsninger. Videre har bruk av fjernvarme en lav risiko for uforutsette hendelser, samt at det normalt ikke er behov for å ansette egne driftsressurser. Fjernvarme, som av stadig flere omtales som urban energi, gir derfor en god og forutsigbar økonomi.

 

Energiprisen, inkl. både energi og effekt fra alle energiløsninger i bygget

Energiprisen på strøm omfatter kostnader til 1) nettariff (effekt- og energiledd), 2) spot-/markedspris og 3) offentlige avgifter. Prisen på fjernvarme speiler normalt strømprisen og er regulert gjennom energiloven (ved tilknytningsplikt), men skal være lavere enn lokal strømpris dersom anlegget er bygd riktig, på grunn av at fjernvarme utelater både fastavgiften og Enova-avgiften.

Dersom du bruker flere energiløsninger i bygget, er det greit å være klar over at energibruken på de kaldeste dagene med såkalte topplastløsninger normalt har en høyere kostnad enn øvrige dager i året. Dette blir å regne som en slags "rushtidsavgift" når bygget trenger energien i perioder med begrenset kapasitet i nettet. Videre kan det være greit å kjenne til at et bygg med flere energikilder kan bli belastet maksimalt effektpådrag hos alle sine energileverandører på de kaldeste dagene. Ved bruk av kun fjernvarme vil man kunne unngå dette.

Fjernvarme fra Statkraft Varme utnytter i all hovedsak fornybare energikilder fra biobrensel og overskuddsenergi fra industri og avfallsdestruksjon. Dette gjør at vi utnytter energi som ellers ville gått til spille, og det gjør fjernvarme til en viktig brikke i det grønne skiftet mot den sirkulære økonomien. Det lave klimafotavtrykket som fjernvarme gir, er dokumentert gjennom miljøsertifiseringssystemet BREEAM.