Kronikk: Statkraft utreder mulighetene for karbonfangst og -lagring på Heimdal Varmesentral

Statkraft har forpliktet seg til utslippskutt i tråd med 1,5 grader målet, og har gjennom Carbon Neutral Now Pledge forpliktet seg til å være klimanøytrale innen 2040. Dette innebærer at vi må kutte i utslipp fra vår virksomhet, både direkte og indirekte, i tillegg til å fortsette utbyggingen av fornybare energikilder.

Statkraft Varme har også en klimaambisjon om minimum 98 prosent fornybar forsyning i 2030, og jobber mot karbonnøytral forsyning i 2040. Et av områdene vi ser på nå i 2022, er hvordan vi kan redusere CO2-utslippene i forbindelse med vårt avfallsforbrenningsanlegg på Heimdal.

 

Forbrenning av avfall er et klimaeffektivt alternativ, men har fortsatt et betydelig utslipp av CO2 


Avfall som samfunnet ikke har klart å redusere, gjenbruke og gjenvinne, kan enten forbrennes eller deponeres. Norge har strenge regelverk for avfallsdeponier og siden 1.juli 2009 har det vært forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall i Norge, fordi dette fører med seg store mengder utslipp av blant annet metangass når avfallet brytes ned. Metangass har 25 ganger så stor klimapåvirkning i atmosfæren som CO2 (kilde: Miljødirektoratet). Deponiforbudet betyr blant annet at papir, trevirke og tekstiler må finne andre behandlingsalternativer enn deponering. Ved å heller brenne det som blir igjen etter reduksjon, gjenbruk og gjenvinning reduseres klimapåvirkningen. Overskuddsenergien fra avfallsforbrenningen utnyttes til produksjon av varme og kjøling i byens fjernvarmenett.

 

 

Utslipp av CO2 fra avfallsforbrenning er en konsekvens av at det avfallet som samfunnet ikke har klart å redusere, gjenbruke og gjenvinne, må sluttbehandles, og hvor store utslippene er avhenger både av mengden avfall som forbrennes og sammensetningen av det. På Heimdal Varmesentral i Trondheim forbrennes det hvert år rundt 220 000 tonn avfall med et totalutslipp på 240 000 tonn CO2. Av dette er det beregnet at rundt 35 prosent er fossile CO2-utslipp. Resten er utslipp av biogent CO2, som ikke regnes som utslipp i det norske klimaregnskapet. Energien som kommer fra avfallsforbrenningen sendes ut på fjernvarmenettet i Trondheim, og dekker i dag 30 prosent av byens oppvarmingsbehov. 
 
Selv om det kun er 35 prosent av CO2-utslippene fra forbrenningsanlegget på Heimdal som er av fossilt opphav, utgjør disse utslippene rundt 25 prosent av Trondheim kommunes totale CO2-utslipp. Trondheim kommune har satt mål om å redusere klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030. I tillegg har Statkraft forpliktet seg til å være klimanøytrale innen 2040, noe som innebærer at vi må kutte i utslipp relatert til vår virksomhet. Det er derfor viktig å se på hvordan vi kan redusere CO2-utslippene fra avfallsforbrenningsanlegget på Heimdal. 

 

 

Det finnes i hovedsak to metoder for å redusere utslipp fra avfallsforbrenning


Den ene metoden går på å redusere innholdet av CO2 i avfallet før det kommer til forbrenningsanlegget, slik at utslippene fra forbrenningen bli mindre. Dette kan vi gjøre ved å være flinkere til å resirkulere avfallet vårt, og finne måter å redusere andelen plast og andre materialer av fossilt opphav i produktene vi bruker. Dette kalles også for sirkulærøkonomi, og du kan lese mer om sirkulærøkonomi her. 
 
Den andre metoden går på å fange CO2 direkte fra røykgassen som slippes ut i forbrenningsprosessen. Fanget CO2 kan enten lagres permanent slik at det ikke slippes ut igjen til atmosfæren, eller brukes videre i andre prosesser som trenger CO2. Det er dette som kalles for karbonfangst og -lagring (CCS), eller karbonfangst og -utnyttelse (CCU). Hvilken klimaeffekt disse tiltakene har avhenger både av hvorvidt fanget CO2 lagres eller brukes videre, og om den er av fossilt eller biogent opphav. 
 
Miljødirektoratet peker på karbonfangst og -lagring som et viktig klimatiltak med betydelig potensial, også for avfallssektoren, men det er både teknologiske og kommersielle utfordringer som må løses før dette eventuelt kan realiseres. Ulike fangstteknologier for CO2-fangst fra avfallsforbrenning er i liten grad demonstrert i fullskala og det jobbes med optimalisering av eksisterende og kjent teknologi, samt utvikling av ny teknologi. 
Det finnes i dag heller ingen tydelige regulative forhold eller kommersielle og forretningsmessige mekanismer som gjør realisering av CO2-fangst mulig uten betydelig offentlig økonomisk støtte til bygging og drift.


Siden 2020 har Statkraft Varme arbeidet med et prosjekt som omhandler karbonfangst- og lagring (CCS) på Heimdal Varmesentral i Trondheim. Vi arbeider med å utrede forhold knyttet til tekniske, økonomiske og miljømessige løsninger, og prosjektet omfatter hele verdikjeden fra fangst på Heimdal, til permanent lager i Nordsjøen. Vi ser også på muligheter knyttet til annen bruk av fanget CO2 (CCU).  

Kronikkforfatter

mann
Bjørn Hølaas
Direktør CCS (CO2 fangst og lagring)

Relatert innhold

Trondheim kommune og Statkraft har sparket i gang sitt samarbeid for karbonfangst ved forbrenningsanlegget på Heimdal

Statkraft og Trondheim kommune har begge ambisiøse klimamål for å bidra til et bærekraftig samfunn; Trondheim kommune skal kutte 80 % av klimagassutslipp innen 2030, mens Statkraft skal være CO₂-nøytrale innen 2040. Som et ledd i dette arbeidet har Trondheim kommune og Statkraft inngått en samarbeidsavtale for å bidra til å utvikle gode løsninger for å kunne etablere et karbonfangstanlegg i tilknytning til Statkrafts avfallsforbrenningsanlegg på Heimdal.

Les mer

CO₂-fangst og Energiintegrering

CO₂-fangst basert på aminteknologi har et betydelig termisk energibehov. Koblet til et avfallsforbrenningsanlegg vil dette kunne levere og dekke dette termiske energibehovet, men CO₂-fangstanlegget vil da redusere leveransen av termiske energi til andre forbrukere, som et fjernvarmenett. 

Les mer