Klima og miljø

Fjernvarme er et viktig bidrag til å redusere utslippene av klimagasser. Gjennom omstilling til fornybare brensler, effektiv energigjenvinning og gjenvinning av spillvarme blant annet fra avfallsforbrenning medvirker vi til det grønne skiftet.

Fjernvarmens grunntanke er å bruke fornybare energiressurser som er til overs i samfunnet, i stedet for å bruke ressurser det er stor etterspørsel etter. Slik sørger fjernvarmesystemene for å redusere samfunnets totale bruk av energiressurser.

Dette er energieffektivisering på systemnivå og gjør fjernvarmen til en del av den sirkulære økonomien og grønn områdeutvikling. I dag er fjernvarmes største energikilder spillvarme fra lovpålagt avfallsforbrenning, samt biobrensel.

Renere luft og bedre klima

En viktig miljøeffekt av fjernvarme er reduserte lokale utslipp. Det er en av de viktigste årsakene til at norske kommuner bygger ut fjernvarme. Mange fjernvarmeanlegg kan ha lokale utslipp, men på grunn av stadig bedre renseteknologi og utslipp i god høyde blir slike utslipp langt lavere enn om mange mindre anlegg brenner samme brensel hver for seg.

Luftkvaliteten er mest utsatt på de kaldeste dagene med mye vedfyring. I kartet nedenfor kan du sjekke luftkvaliteten der du bor. Høy luftforurensning er markert med rødt, mens moderat vises med gult.

Når fjernvarme bygges ut, erstatter den i all hovedsak strøm og olje til oppvarming og kjøling. Med dette skaper fjernvarme forutsetninger for redusert klimapåvirkning fra elproduksjon i hele Europa. I et europeisk perspektiv betyr redusert elforbruk i Norge redusert klimapåvirkning, ettersom drøyt halvparten av elektrisiteten som blir produsert på det europeiske kontinentet, kommer fra kull. Satsing på norsk fjernvarme kan redusere utslippene av CO2, siden vi kan eksportere den rene, norske vannkraften som frigjøres når vi reduserer strømforbruket her hjemme.

Klimanøytral leveranse

Overgangen fra fossile brensler til fornybare energikilder er stort sett allerede gjennomført i fjernvarmebransjen. Selv den lille andelen fossil olje som fremdeles benyttes som beredskap for leveringssikkerhet, og for at varmen også skal kunne leveres på særskilt kalde dager, erstattes i stadig større grad med bruk av bio-olje.

Det benyttes flere typer biobrensel i våre anlegg, alt fra ren skogsflis til hageavfall, restprodukter fra treindustrien, biodiesel, bio-olje og biogass.

Den sirkulære økonomien

sirkel som viser stegene i den sirkulære økonomien

I en sirkulær økonomi forblir ressursene i et kretsløp, også etter at produktet ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål. Sirkulær økonomi er en viktig del av det grønne skiftet med overgang til et fornybart og bærekraftig samfunn. Ressursene skal holdes i sirkulasjon så lenge som mulig, vi må satse på kvalitetsprodukter som kan gjenbrukes og repareres. En så liten del som mulig skal sorteres som restavfall. Dette er produkter som ikke kan materialgjenvinnes og skal brennes. Fjernvarme utnytter spillvarmen fra dette siste trinnet i den sirkulære økonomien. Energikretsløpet innebærer å utnytte de resterende ressursene i avfallet før avfallet fjernes fra kretsløpet.

Myndighetene har gjennom mange år ønsket og lagt til rette for utnyttelse av spillvarme fra avfallsforbrenning.

avfallshierarkiet

Avfallshierarkiet

Energigjenvinning fra avfall har en viktig rolle i avfallshierarkiet. Det handler om å utnytte energien i det avfallet som ikke kan tas ut lenger opp i pyramiden. Når avfall brennes, ødelegges miljøfarlige stoffer, samtidig som varmeenergien i avfallet kan utnyttes i fjernvarmenett. I tillegg reduseres avfallsmengden til rundt en tiendedel av den opprinnelige mengden.

Deponiforbudet og den lovpålagte forbrenningen av avfallet er et viktig element i avfallshåndteringen. Det er riktig og viktig å utnytte spillvarmen fra dette inn i de urbane energisystemene. Det reduserer klimautslippene til en fjerdedel, reduserer uttak av nye råvarer og erstatter fossil energi til oppvarming.

Avfallsforbrenning - en nødvendig funksjon

Kontakter ytre miljø

Sissel Hunderi
Rådgiver ytre miljø
Ola Niklasson
Rådgiver ytre miljø
Harstad

Reduserte utslipp i Harstad

Ifølge Harstad Tidende er klimagassutslippene i Harstad redusert med 17 prosent. Byen er dermed godt igang med å nå sitt mål om en reduksjon på 40 prosent innen 2030.

Etablering av fjernvarmeanlegget på Hjellholmen trekkes frem som en viktig bidragsyter for å nå klimamålene. Siden etableringen i 2012 har fjernvarme erstattet rundt 80 miljøskadelige oljekjeler. I tillegg har store bedrifter, som Tine og Harstad sykehus, koblet seg til fjernvarmeanlegget.

I tillegg til etablering av fjernvarme forklares reduksjonen i klimagassutslipp med økt kollektivtrafikk og lavere utslipp fra bilparken. Nå fokuserer Harstad på videre reduksjon og vurderer etablering av landstrømanlegg for ferge- og båttrafikken som ett av tiltakene.

Relatert innhold