Nytt Industrisamarbeid – KAN – Klimakur for Avfallsforbrenning i Norge

10 Feb, 2022

Statkraft Varme, Forus Energigjenvinning, BIR, Returkraft og Fortum Oslo Varme er norske avfallsforbrenningsanlegg som alle har aktiviteter knyttet til fangst, lagring og/eller utnyttelse av CO₂ (CCUS) - med flere av de samme utfordringene.

Med bakgrunn i dette har partene etablert industrisamarbeidet KAN – Klimakur for Avfallsforbrenning i Norge, som skal bidra til økt informasjonsdeling og bedre løsninger rundt CCUS for avfallsbransjen via økt samarbeid om felles utfordringer.

KAN består av flere utviklingsprosjekter som skal se på utfordringer og muligheter knyttet til CCUS for avfallsbransjen:

  • Vurdering av fangstteknologi: Vurdering av hvilke fangstteknologier som er best egnet for avfallsbransjen og for kostnadseffektiv CO2-fangst.
  • Anbefaling knyttet til integrasjon: Utdypende kunnskap om optimal integrasjon av fangstanlegg.
  • Finansiering og forretningsmuligheter: Bedre forståelse og økt kunnskap om fremtidige forretningsmodeller og muligheter, samt det regulatoriske rammeverket.
  • Transport, logistikk og lager: Klarlegge løsninger og etablere kostnadskalkyler inkl. grensesnitt mot permanent lager

Karbonfangst og lagring (CCS) som teknologi og løsning er internasjonalt løftet frem som en viktig bidragsyter for å nå globale klimamål og bidra til negative utslipp. Norge har gjennom Klimaplanen, prosjekt Langskip og Klimakur 2030 betydelige ambisjoner knyttet til klimareduksjoner, inkludert CCS. Lokalt er reduksjon av CO2-utslipp fra avfallsforbrenningsanlegg i mange tilfeller nødvendig for å nå vertskommunenes klimamål.

Felles for alle CCS-prosjekter, uavhengig av bransje, er at det er tekniske, økonomiske og miljømessige utfordringer som må løses før man kan realisere levedyktige anlegg.

Ulike industrier har delvis sammenfallende og delvis ulike utfordringer og muligheter. Eksempelvis har noen tilgang på overskuddsvarme mens andre trenger betydelige menger tilført energi. Det er ikke gitt hvilken teknologi som passer best for hvilken industri, og noen er omfattet av kvotesystem, som ETS-systemet, og andre ikke. Alle industrier trenger imidlertid løsninger for fangst, transport og permanent lager, eller utnyttelse av fanget CO2 der dette er mest hensiktsmessig. Det er også behov for overordnede rammebetingelser som enten kan være felles eller spesifikke for ulike industrier.

KAN består av avfallsforbrenningsanlegg med igangsatte CCUS-prosjekter, og vil jobbe for å finne hvilke rammer og løsninger som er de beste og mest optimale for avfallsforbrenning. Dette omfatter både teknologi og løsninger langs hele verdikjeden fra fangst til permanent lager, og forutsigbare og levedyktige kommersielle betingelser. Avfallsforbrenningsanlegg har betydelig andel biogent utslipp av CO2, og kan derfor bidra med negative utslipp/karbonfjerning. Derfor blir arbeidet med rammevilkår for karbonfjerning en viktig bidragsyter til å løfte CCUS- prosjektene økonomisk.

KAN er åpen for opptak av nye partnere etter hvert som nye avfallsforbrenningsanlegg starter opp egne CCUS-prosjekter. KAN vil også dele læring og tilegnet kompetanse for å bidra til raskere utvikling av CCUS og dekarbonisering av avfallsbransjen.

KAN har ingen intensjon om å løse alle utfordringene alene. Andre industrisamarbeid, ideelle organisasjoner og klynger er viktige samarbeidspartnere for å utvikle en komplett og levedyktig verdikjede for CCUS fra avfallsforbrenningsanlegg.