Prosjekt FIKS: Vi fikser fjernvarmenettet i Trondheim

13 Jun, 2024

Fjernvarmenettet i Trondheim skal utbedres og moderniseres. Derfor investerer Statkraft i storsatsningen FIKS. Målet er å få et mer effektivt nett, med større kapasitet og mindre energitap, samt redusere vedlikeholdsbehovet.

Innen utgangen av 2025 skal utgående vanntemperatur i fjernvarmenettet senkes fra120 til 95 grader, og returtemperaturen fra ca 70 til 45 grader. For å nå dette målet er det planlagt flere forbedringstiltak som vil påvirke innbyggerne i Trondheim. Blant annet vil eiere av eldre kundesentraler bli kontaktet for energirådgivning. I noen områder vil tekniske oppgraderinger langs veiene også føre til endringer i kjøremønsteret for en begrenset periode.

 

Prosjektet inndeles i fire delprosjekter. Scroll videre for å se hvordan disse kan påvirke deg.

 

Dette er FIKS

 • FIKS er navnet på Statkraft Varmes storsatsning på utbedring og modernisering av fjernvarmenettet i Trondheim, som ble bygd på 1980-tallet med datidens beste løsninger.
 • Gjennom årene har det kommet nye muligheter som vi nå vil ta i bruk. For å få til det må nettet gjennomgå en omfattende oppgradering og effektivisering.

 

Nyhetsbrev

Vil du vite mer om klimavennlig nyskapning med fjernvarme- og kjøling? Meld deg på nyhetsbrevet fra Statkrafts fjernvarmevirksomhet.

Tidslinje for prosjektet

 • 2022

  Etablerer prosjektorganisasjon og gjennomføringsplan.

 • 2023

  Oppstart av tekniske oppgraderinger av egne anlegg og kundesentraler (KundeFIKS)

 • 2024-2025

  Intensiverer arbeidet med KundeFIKS, og etablerer årlig termofotografering og fuktdeteksjon. Egne anlegg moderniseres med automatisering og bedre styringssystemer.

 • 2026

  Planlagte oppgraderinger sluttføres. Fortsetter med testkjøring og innregulering av oppgraderte anlegg.

FIKS – Fire delprosjekter

 

1. KundeFIKS: Oppgradering av kundenes fjernvarmesentraler

Fjernvarmenettet er avhengig av at hele systemet fungerer sammen. Derfor er det viktig at kundenes anlegg er i topp stand, ikke bare for deres egen del, men også for effektiviteten i vår energiproduksjon. Mellom 2023 og 2025 vil vi kontakte eiere av omtrent 1500 anlegg for å diskutere nødvendige forbedringer og tiltak.

For å se hvor godt ditt anlegg fungerer, kan du logge inn på Min Side hos Statkraft. Der kan du sammenligne returtemperaturen til anlegget ditt med målet om 45 grader.

 

2. Oppgradering av egne anlegg; trykkskiller og undersentraler

I Trondheim har vi i dag fire trykkskiller som kan være flaskehalser i fjernvarmesystemet. Disse ble opprinnelig bygget for å håndtere de store høydeforskjellene i byen, spesielt fra midtbyen til Tiller (og Dragvoll) hvor det er 170 meter høydeforskjell. Store høydeforskjeller gir høyere trykk i nettet, som fører til ujevn fordeling av varme ut til kundene. For å håndtere dette ble nettet delt i to; et øvre og et nedre nett, med trykkskiller som regulerer trykket. Det samme systemet ble brukt da nettet ble utvidet over Byåsen.

Fjernvarmenettet har også ca 30 undersentraler, hvorav de fleste stammer fra 80-tallet. De spiller en kritisk rolle fordi de justerer temperaturen fra høye nivåer i hovednettet til lavere temperaturer i sekundærnettet som leveres til mindre kunder, typisk boligkunder og rekkehus. Undersentralene er en ekstra sikkerhet for trykk og temperatur mot kundene.

De gamle trykkskillene og undersentralene øker temperaturen i dagens fjernvarmenett og krever jevnlig vedlikehold. Modernisering og oppgradering er derfor nødvendig for å forbedre effektiviteten og redusere temperaturtap. Dette arbeidet kan foregå i nærhet til vei og kan påvirke normal trafikk og tilgjengelighet langs ulike veistrekninger i Trondheim. For løpende informasjon ber vi om å følge med på våre nettsider.

 

Fjernvarmenettet i Trondheim
Fjernvarmenettet i Trondheim

 

 

3. Reduksjon av temperatur og varmetap i fjernvarmenettet

FIKS har som mål å redusere temperaturen i fjernvarmenettet fra 120 til 95 grader innen 2026. Dette er viktig av flere grunner:

 • Redusere varmetapet: I dag går hele 110 GWh varme tapt i nettet. En lavere temperatur vil bidra til å minske dette tapet.
 • Spare strøm og frigjøre elektrisk kraft: Ved å senke temperaturen bruker pumpene mindre strøm, noe som frigjør mer elektrisitet til andre behov i kommunen.
 • Frigjøre kapasitet i nettet: Temperaturendringen vil minske behovet for omfattende graving og legging av nye rør, da eksisterende infrastruktur kan håndtere den lavere temperaturen bedre.
 • Gjenvinne mer spillvarme: Lavere temperatur i nettet gjør det mulig å utnytte spillvarme fra flere kilder i samfunnet.
 • Bruke flere energikilder: Moderniseringen muliggjør bruk av varmepumper for produksjon av overskuddsenergi.
 • Støtte integreringen av et karbonfangstanlegg: Dette tiltaket er en viktig del av forberedelsene til et nytt karbonfangstanlegg, som er under planlegging.

 

Lekkasjer og varmetap

Fjernvarmenettet i Trondheim har varmetap og vanntap grunnet lekkasjer. For å adressere dette har Statkraft gjennomført termografiske undersøkelser med varmesøkende kameraer i 2023, for å avdekke hvor lekkasjene befinner seg. Tiltaket har vist seg å være svært effektivt og vil gjentas jevnlig. Videre vil utvidelse av alarmsystemer i nettet bidra til bedre overvåkning.

 

4. Automatisering av nettstyring og overvåkning

For å gjøre fjernvarmenettet mer effektivt, skal det moderniseres med automatiserte systemer. Dette vil gi oss bedre mulighet til å justere ned produksjonen og fjernvarmetemperatur basert på utetemperatur og værdata. Vi kan også raskere starte og stoppe produksjonen etter behov. I tillegg vil vi installere avanserte overvåkningssystemer for å kontrollere nettets trykk og redusere varmetap. Disse oppdateringene vil forbedre både driftseffektiviteten og påliteligheten i fjernvarmeforsyningen.

Prosjektleder

Emmy-Lise Bratt
Avdelingsleder planlegging og gjennomføring

Relaterte saker