Naboinformasjon om sikkerhet og varsling ved Hjellholmen varmesentral

Formål

For å ivareta alles sikkerhet ønsker Statkraft Varme å gi grunnleggende informasjon om vårt anlegg på Hjellholmen i Harstad sin funksjon og sikkerhetstiltak knyttet til virksomheten. Krav om å gi slik informasjon til allmenheten er regulert i Storulykkeforskriftens § 12 og denne informasjonen er i samsvar med vedlegg 5 i forskriften.

 

Om Statkraft Varme

Statkraft Varme AS driver med produksjon, distribusjon og salg av fjernvarme. Selskapet har virksomhet på 9 lokasjoner i Norge og har forretningslokale i Trondheim.

Statkraft Varme AS er et heleid datterselskap av Statkraft Energi AS. Statkraft Energi AS er en del av Statkraftkonsernet.

Hjellholmen varmesentral har adresse Skoleveien 12F, 9407 Harstad.

 

Statkraft Varme sitt anlegg på Hjellholmen i Harstad

Beskrivelse av anlegget

Statkraft Varme AS sin varmesentral i Harstad som ble satt i drift i 2012 og har en total effekt på over 43 MW, I hovedsak driftes varmesentralen på miljøvennlig biobrensel, men i de kaldeste periodene er det behov for ekstra energibærer for å dekke fjernvarmebehovet.

 

Beredskap

Ved Hjellholmen varmesentral har vi en vakttelefon med døgnvakt. Vi har tett samarbeid med brannvesen og politi samt kommunen.  Øvrig beredskapshåndtering inngår i Statkraft sin beredskapsstruktur. 

Selskapets beredskapsorganisasjon opererer 24/7/365 og er satt opp med personell med opplæring for å håndtere en krisesituasjon i virksomheten.

 

Hvilke uhell som kan inntreffe

Aktuelle farer ved anlegget omfatter lekkasje eller utslipp av gass fra rør og tanker eller i forbindelse med lasting eller tanking. Lekkasjer i seg selv medfører ikke fare for menneskers liv eller helse. Dersom det oppstår brann på produkter som har lekket ut vil denne begrense seg til området vårt.

 

Forebyggende tiltak

Det er gjennomført en rekke sikkerhetstiltak på anlegget og installert moderne deteksjonsutstyr som fanger opp tilløp til farlige situasjoner på et tidlig tidspunkt. All fylling fra tankbil inne på anlegget skjer med utstyr som sørger for at lekkasjer ikke skal forekomme og i henhold til egen instruks.

Våre medarbeidere har gjennomgått kurs for håndtering av denne typen anlegg. Det utføres daglig tilsyn av anlegget og en ekstern leverandør med spesialkunnskap innen fagområdet gjennomfører årlig ettersyn av anlegget.

I Eksplosjonsverndokumentet har ekstern rådgiver gjort detaljerte analyser av anlegget og risikovurdert disse i et risikokart samt beskrevet rutiner m.v.

 

Evakuering og varslingsrutiner

Våre anlegg er utstyrt med overfyllingsalarm, det betyr at de alarmene som høres utenfor varmesentralens grenser ikke utgjør noen umiddelbar fare. Dersom en slik alarm mot formodning utløses, ber vi deg ta kontakt på Statkraft Varme sin vakttelefon (se kontaktinformasjon).

Varslingsrutinene ved uhell varierer avhengig av uhellets art og omfang. Dersom det oppstår større uhell vil politi, brannvesen, NVE, kommunen og andre relevante myndigheter varsles. En eventuell evakuering vil bli ledet av politiet.

Dersom det oppstår brann på anlegget og røyken driver mot bebyggelsen anbefales følgende forholdsregler:

  • Lukk vinduer og ventiler
  • Hold deg innendørs dersom ikke annen melding er gitt
  • Lytt på radio (NRK P1)

Ved uhell oppfordres du til å etterkomme instrukser og henstillinger fra politi og redningstjeneste

 

Kontaktinformasjon

Dersom det fremkommer spørsmål, henvend deg til 902 82 120 eller 915 02 450. For ytterligere informasjon ta kontakt med driftssjef Leif Bernt Pedersen 902 82 120

 

Øvrig kontaktinfomasjon

Adresse: Hjellholmen varmesentral, Skoleveien 12F, 7407 Harstad

Vakttelefon: 902 82 120
Telefon driftssjef:  917 13 177
Telefon Statkraft Varme: 

915 02 450