Naboinformasjon om sikkerhet og varsling ved Nidarvoll varmesentral

Formål

For å ivareta alles sikkerhet ønsker Statkraft Varme å gi grunnleggende informasjon om vårt anlegg på Nidarvoll i Trondheim sin funksjon og sikkerhetstiltak knyttet til virksomheten. Krav om å gi slik informasjon til allmenheten er regulert i Storulykkeforskriftens § 12 og denne informasjonen er i samsvar med vedlegg 5 i forskriften.

Om Statkraft Varme

Statkraft Varme AS driver med produksjon, distribusjon og salg av fjernvarme. Selskapet har virksomhet på 9 lokasjoner i Norge og har forretningslokale i Trondheim.

Statkraft Varme AS er et heleid datterselskap av Statkraft Energi AS. Statkraft Energi AS er en del av Statkraftkonsernet.

Nidarvoll varmesentral har adresse Leirfossveien 5, 7005 Trondheim

Storulykkeforskriften

Storulykkeforskriften gjelder ethvert privat eller offentlig foretak hvor farlige kjemikalier forekommer og der mengden er lik eller større enn grenseverdien gitt i forskriften.

Ved Nidarvoll varmesentral blir det lagret inntil 110 tonn LPG (Propan 95 %). Dette gjør at anlegget omfattes av Storulykkeforskriften.  Melding er sendt til tilsynsmyndighetene jfr. vedlegg v del 1 punkt 2 i Storulykkeforskriften. Informasjon om tilsyn ved virksomheten kan innhentes hos DSB.

Myndighetene stiller strenge krav til drift og vedlikehold av gassanlegg. Det er gjennomført risikoanalyser for lossing og mottak, lagring og bruk av produktet. Analysene skal avdekke sannsynligheten for en alvorlig hendelse. På bakgrunn av dette iverksettes tiltak for å fjerne eller begrense risikoen.

Beskrivelse av anlegget

Statkraft Varme AS sin varmesentral på Nidarvoll som ble satt i drift i 2000/2011 og har en total effekt på 50 MW, fordelt på to gasskjeler på 25 MW hver.

Propan lagres i en nedgravd gasstank på 233 m3 med ca en meters overdekning, og føres i høytrykksrør i bakken fra lagertank til fordamper. I fordamperen fordampes flytende propangass til gass ved varmeveksling med en vann/glykol-blanding. Fordamperen er plassert i et eget fordamperhus rett over tanken. Området rundt tanken og fordamper er inngjerdet. Fra fordamperen transporteres propangass i et nedgravd dobbeltvegget stålrør inn til varmesentralens kjelrom.

Nidarvoll varmesentral 1.png

Beredskap

Ved Nidarvoll varmesentral har vi ikke en egen vakttelefon, men på dagtid er det kundeservice som håndterer kundehenvendelser mens det er driftssentralen ved Heimdal varmesentral som håndterer henvendelser ved døgnvakt. Øvrig beredskapshåndtering inngår i Statkraft sin beredskapsstruktur. Selskapets beredskapsorganisasjon opererer 24/7/365 og er satt opp med personell med opplæring for å håndtere en krisesituasjon i virksomheten.

Hvilke uhell som kan inntreffe

Aktuelle farer ved anlegget omfatter lekkasje eller utslipp av gass fra rør og tanker eller i forbindelse med lasting eller tanking. Lekkasjer i seg selv medfører ikke fare for menneskers liv eller helse. Dersom det oppstår brann på produkter som har lekket ut vil denne begrense seg til området vårt.

Forebyggende tiltak

Det er gjennomført en rekke sikkerhetstiltak på anlegget og installert moderne deteksjonsutstyr som fanger opp tilløp til farlige situasjoner på et tidlig tidspunkt. All fylling fra tankbil inne på anlegget skjer med utstyr som sørger for at lekkasjer ikke skal forekomme og i henhold til egen instruks.

Våre medarbeidere har gjennomgått kurs for håndtering av denne typen anlegg. Det utføres minimum 84 timers inspeksjonsrunder, men under drift foretas det daglig tilsyn av anlegget.

I Eksplosjonsverndokumentet har ekstern rådgiver gjort detaljerte analyser av anlegget og risikovurdert disse i et risikokart samt beskrevet rutiner m.v.

Alarm Nidarvoll varmesentral.jpg

Evakuering og varslingsrutiner

Våre anlegg er utstyrt med overfyllingsalarm, det betyr at de alarmene som høres utenfor varmesentralens grenser ikke utgjør noen umiddelbar fare. Dersom en slik alarm mot formodning utløses, ber vi deg ta kontakt på Statkraft Varme sin vakttelefon (se kontaktinformasjon).

Varslingsrutinene ved uhell varierer avhengig av uhellets art og omfang. Dersom det oppstår større uhell vil politi, brannvesen, NVE, kommunen og andre relevante myndigheter varsles. En eventuell evakuering vil bli ledet av politiet.

Dersom det oppstår brann på anlegget og røyken driver mot bebyggelsen anbefales følgende forholdsregler:

  • Lukk vinduer og ventiler
  • Hold deg innendørs dersom ikke annen melding er gitt
  • Lytt på radio (NRK P1)

Ved uhell oppfordres du til å etterkomme instrukser og henstillinger fra politi og redningstjeneste.

Kontaktinformasjon

Dersom det fremkommer spørsmål, vennligst henvend deg til 915 02 450.

Øvrig kontaktinfomasjon

Adresse: Leirfossveien 5, 7005 Trondheim

Vakttelefon / Telefon Statkraft Varme: 915 02 450