Statkraft utreder mulighetene for karbonfangst og -lagring på Heimdal Varmesentral

Statkraft har forpliktet seg til utslippskutt i tråd med 1,5 grader målet, og har gjennom Carbon Neutral Now Pledge forpliktet seg til å være klimanøytrale innen 2040. Dette innebærer at vi må kutte i utslipp fra vår virksomhet, både direkte og indirekte, i tillegg til å fortsette utbyggingen av fornybare energikilder.

mann
Bjørn Hølaas
Direktør CCS (CO₂ fangst og lagring)

Statkraft Varme har også en klimaambisjon om minimum 98 prosent fornybar forsyning i 2030, og jobber mot karbonnøytral forsyning i 2040. Et av områdene vi ser på nå, er hvordan vi kan redusere CO2-utslippene i forbindelse med vårt avfallsforbrenningsanlegg på Heimdal.

 

Vi har derfor valgt å starte en mulighetsstudie på karbonfangst- og lagring på Heimdal Varmesentral som skal se på om, og i så fall på hvilken måte, et slikt anlegg skal kunne realiseres. Studien er en teknisk, økonomisk og miljømessig analyse, og inkluderer hele verdikjeden fra fangst på Heimdal til permanent lager i Nordsjøen. Mulighetsstudien skal etter planen være ferdig høsten 2022.

 

Som del av denne studien skal vi også se på alternativer til karbonfangst og -lagring, nemlig hvordan vi kan jobbe for å redusere mengden CO2 i avfallet før det forbrennes. Du kan lese mer om avfallsforbrenning og sirkulærøkonomi her.

I arbeidet med mulighetsstudien har vi fått støtte fra Gassnova/Climit til to prosjekter. Ett knyttet til det tekniske anlegget og ett til et regionalt samarbeide, CCS midt-Norge, med andre utslippspunkt i regionen der vi skal se på utvikling av CO2 infrastruktur i Midt- Norge og mulige forretningsmodeller.Relatert innhold