Statkraft utreder mulighetene for å oppgradere eller skifte ut de to eldste anleggene på Heimdal varmesentral

Heimdal Varmesentral ble satt i drift 1985 og har i dag 3 separate forbrenningslinjer hvor det årlig sluttbehandles 210 000 – 225 000 tonn restavfall. Dette er restavfall fra både privatpersoner og industrielle aktører som ikke blir gjenbrukt eller gjenvunnet på annen måte. Varmen fra forbrenning av restavfall benyttes til fjernvarmeoppvarming til byens befolkning.

Fjernvarmeanleggene i Trondheim leverer varme til over 25 000 boenheter og 1000 næringskunder Trondheim, dette tilsvarer ca. 30 % av dagens oppvarmingsbehov i Trondheim. Ca 80 % av dette er varmegjenvinning fra forbrenning av restavfall ved Heimdal Varmesentral.

HVS

Statkraft har startet en studie for å se på mulighetene for en oppgradering eller utskifting av de to eldste forbrenningslinjene ved anlegget. Målet med studien er å fortsatt sikre at det finnes nødvendig kapasitet for en miljømessig trygg og sikker slutthåndtering av restavfall i regionen. Er du interessert i å lese om hvorfor dette er viktig, sirkulær økonomi og vår rolle i avfallshierarkiet, så les her.

Anlegget tilfredsstiller dagens krav til utslipp som er gitt av myndighetene i Norge gjennom "Tillatelse til forbrenning av restavfall". EU og Miljødirektoratet innfører nye skjerpede krav for utslipp fra forbrenningsanlegg for avfall fra desember 2023. Miljødirektoratet har nå et pågående arbeid for å bestemme de konkrete kravene som skal gjelde for anleggene i Norge. Vår oppgave blir da å sørge for at en oppgradering av dagens anlegg også imøtekommer de nye kravene.

Mulighetsstudien er en teknisk, miljømessig og økonomisk analyse som er planlagt ferdig i løpet av andre kvartal 2022.

Spørsmål og Svar

bilde av mann med mørkt kort hår
Espen Hanssen
Leder Teknikk og utvikling/Prosjektleder


Relatert innhold