Vannbåren varme og strømforbruk: Noen klare fordeler

30 Oct, 2022

De som har vannbåren varme fra fjernvarme, bruker ikke strøm til oppvarming. Det er bra! Vi har for lite strøm til å dekke samfunnets behov, så da er det smart å bruke en annen energikilde til oppvarming, slik at strømmen kan brukes der det ikke finnes alternativer.

Visste du for eksempel at husholdningenes strømforbruk utgjorde 29% av det totale strømforbruket i Norge i 2021? En stor andel av strømmen vi bruker går til oppvarming. (SSB).

Nye regler for bruk av strøm, såkalt effekttariff (NVE), gjør at private husholdninger må betale for hvor mye de belaster strømnettet hver time. Bruker du mye strøm samtidig ved å for eksempel lage mat,  bruke oppvaskmaskinen og bruke vaskemaskinen, blir det dyrere for deg.


De som har innlagt fjernvarme, bruker mindre strøm i hverdagen. Vannbåren varme tar seg av oppvarming i form av gulvvarme eller radiatorer, slik at

strømmen brukes til andre ting. Borettslag og sameier med fjernvarme vil blant annet oppleve at de har tilgang på nok elektrisitet til å kunne tilby lading av elbiler. Dette er en luksus ikke alle borettslag har.


Private husholdninger og utbyggere som har som mål å redusere strømforbruket i et bygg, vil se at det er flere fordeler med vannbåren varme. I denne artikkelen går vi gjennom noen av dem.

Sjøteledning lone 600x400.jpg

Fjernvarmekunder slipper å betale fastleddet i nettleien

Prisene for nettleie er litt annerledes for fjernvarme enn for strøm. Blant annet sier Energiloven at forbrukere av fjernvarme skal slippe å betale fastleddet i nettleien. Fastleddet dekker kundespesifikke kostnader, og noen faste kostnader i nettet (NVE), og belastes kun strømkunder – ikke fjernvarmekundene.


Fjernvarme følger forøvrig spotprisen på strøm i ditt lokale nærområde. Se Statkrafts prismodell for fjernvarme.


Vannbåren varme kan brukes til mer enn oppvarming

For de som er interesserte i å spare strøm, har vi gode nyheter: Vannbåren varme kan nemlig brukes til mer enn oppvarming og tappevann. 


Flere og flere utbyggere ser hensiktene med å velge fjernvarme som byggvarme, for eksempel. Her kan man sikre seg en fossilfri byggeplass, som er et solid steg på veien mot miljøsertifisering for bygg. Det samme gjelder bruk av fjernvarme til gatevarme og snøsmelting, gjerne på fortau, innkjørsler, eller nedkjøringer til parkeringskjellere.


Det er også mulig å benytte fjernvarme som energikilde til hvitevarer som oppvask- og vaskemaskin, noe som reduserer vasketiden betraktelig, samtidig som det avlaster strømnettet.


I større næringsbygg med kjølebehov vil det være mulig å benytte fjernvarme til såkalt varmedrevet kjøling basert på ulike teknologier. I Trondheim leverer vi fjernvarme til bygg både med sorptiv kjøling, absorpsjonskjøling, samt egne kjølenett basert på sjøvann, med mer.

 

lysbryter lone 600x400.jpg

Fjernvarme avlaster strømnettet og demper prisveksten

De fleste byer i Norge og Sverige har fjernvarme. Fjernvarmeanleggene i Trondheim dekker nesten en tredjedel av all oppvarming, og dette bidrar til å avlaste strømnettet betydelig. 


Uten fjernvarme ville det vært behov for store investeringer for å øke kapasiteten i strømnettet, økt strømproduksjon, eller økt innkjøp av kraft fra utlandet. Dette er dyre penger som isteden kunne kommet samfunnet til gode. Derfor ser vi at tilrettelegging og bruk av fjernvarme gir samfunnsøkonomiske gevinster, og at det vil være sentralt for å kunne lykkes både med elektrifiseringen av samfunnet og overgangen til det grønne skiftet.

 

Fjernvarme blir stadig mer klimanøytralt

Statkraft har ambisjon om å være klimanøytral innen 2040. Fjernvarmevirksomheten til Statkraft jobber også daglig mot et mål om å levere 98-99 prosent energi basert på fornybare energikilder. 


Denne ambisjonen underbygger det globale målet om maksimalt 1,5  graders oppvarming av kloden. Statkraft jobber også med å se på karbonfangst og lagring (CCS), og realiseringen av et slikt anlegg i Trondheim vil kunne bidra til å ta både fossilt og biogent karbon ut av kretsløpet. Les mer om fjernvarme og bærekraft.


Statkraft benytter en rekke forskjellige energikilder i produksjonen av fjernvarme, og  utgangspunktet er alltid å utnytte mest mulig lokale kilder basert på «kortreist» energi. I Trondheim betyr dette blant annet at vi benytter overskuddsenergi fra Rockwool sin industriproduksjon, energi fra innbyggernes toalettbesøk, sjøvann og skogsdrift. 

stikkontakt Lone.jpg


Den største energikilden kommer derimot fra søpla som kastes i nærmere 70 kommuner i Midt-Norge. Her utfører Statkraft en kritisk samfunnsrolle gjennom å destruere avfallet for å hindre at skadelige stoffer kommer ut i naturen. Fra denne prosessen henter vi ut overskuddsvarmen som varmer opp vannet i fjernvarmenettet. Les mer om fjernvarme fra avfallsforbrenning.