Viktig å vite om reguleringsarbeidet

Statkraft er i prosess om å sikre en offentlig reguleringsplan for nærliggende tomter til Heimdal Varmesentral for å få nok plass til et karbonfangstanlegg. Her finner du informasjon om viktige hendelser og framdrift i reguleringsprosessen.

I tillegg til å legge til rette for et fremtidig karbonfangstanlegg, ønsker Statkraft å sikre en reguleringsplan for nærliggende tomter og vurdere muligheter for fremtidig bruk og utnyttelse.

Derfor er det påbegynt et reguleringsarbeid for tomtene Østre Rosten 82, 84, 86, 88 og 90, og i begynnelsen av oktober 2023 kunngjorde og varslet Statkraft oppstart av planarbeidet, i form av et planprogram. Planprogrammet sier noe om hva som skal utredes, hvilke areal det gjelder, og framdrift for reguleringsarbeidet. reguleringsarbeidet.

Les hele planprogrammet.

Planområde

Referat fra oppstartsmøte med kommunen

 

Hva skjer videre?

Basert på innspill i høringsperioden vil Statkraft oppdatere planprogrammet, som forventes å sendes til saksbehandling i kommunen rundt årsskiftet 2023/2024.
Videre vil Statkraft gjennomføre aktivitetene som er beskrevet i planprogrammet og utarbeide et planforslag. Det innebærer blant annet at det skal utarbeides plankart, samt gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og en konsekvensutredning (KU). Disse aktivitetene skal sørge for at vi identifiserer potensielle risikofaktorer ved bygging og drift av et karbonfangstanlegg, klargjør virkningene av planene og etablerer forebyggende tiltak, samt beredskapsplaner.  


Statkraft jobber proaktivt for å sikre at CO₂-håndteringen på Heimdal Varmesentral vil gjennomføres på en sikker og betryggende måte. Planforslaget skal sendes inn til førstegangs politisk behandling før sommeren 2024 og det forventes at et komplett planforslag blir lagt på høring og offentlig ettersyn sommeren/høsten 2024. Da får alle nok en gang muligheten til å komme med innspill til de konkrete plangrepene som er gjort.

Statkraft setter pris på dine innspill!

Du kan melde inn innspill ved å ta i bruk skjemaet under, eller ved å kontakte oss på e-post: karbonfangst@statkraft.com, eller postadresse: Statkraft Varme AS, Postboks 2400, 7005 Trondheim. Merk henvendelsen med referanse «Detaljregulering for Østre Rosten 82, 84, 86, 88 og 90».

 

Illustrasjon viser mulig lokalisering av CO2-fangstanlegg inntil dagens forbrenningsanlegg. Illustrasjonen viser også høy utnyttelse av nabotomtene. Endelig utnyttelse av disse tomtene skal vurderes nærmere i planprosessen. 

Illustrasjon viser mulig lokalisering av CO2-fangstanlegg inntil dagens forbrenningsanlegg. Illustrasjonen viser også høy utnyttelse av nabotomtene. Endelig utnyttelse av disse tomtene skal vurderes nærmere i planprosessen. 

Relatert informasjon