Slik tar Statkraft vare på miljøet og sikkerheten rundt et karbonfangstanlegg

Det er mye som skal på plass for at byggingen av et karbonfangstanlegg i tilknytning til Heimdal Varmesentral kan påbegynnes. Statkraft arbeider kontinuerlig med å finne de beste løsningene slik at nærmiljøet ivaretas på best mulig måte.

Prosjektet er fortsatt i en tidlig fase, noe som gjør at mye er usikkert knyttet til plassering, utforming, bygging og drift av et karbonfangstanlegg på Heimdal. God ivaretakelse av naboer og berørte parter er viktig for Statkraft. På denne siden har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg som bor i nærheten av Heimdal varmesentral.

 

 

Støy

For å minimere eventuell støy fra det fremtidige anlegget, planlegger vi å bygge inn det utstyret som kan gi uønsket støy, som for eksempel kompressorer. Vi har i dag krav til begrenset støynivå fra eksisterende forbrenningsanlegg, og samme krav vil gjelde for et eventuelt karbonfangstanlegg.

Les mer: Hvorfor har Statkraft startet et karbonfangstprosjekt på Heimdal?

 

Sikkerhet

Et karbonfangstanlegg på Heimdal vil ikke medføre noen økt eksplosjons- eller brannfare. For å sikre en effektiv og miljømessig god logistikk/transport av CO₂, må vi ha et begrenset lokalt lager av CO₂ inne på Statkraft sitt område. 

CO₂ i luft er ikke giftig, men luft med tilstrekkelig høye konsentrasjoner av CO₂ vil medføre en risiko for kvelning. Statkraft jobber proaktivt for å sikre at CO₂-håndteringen på Heimdal vil gjennomføres på en sikker og betryggende måte. 

CO₂ benyttes i en rekke industrier som for eksempel ved bryggerier og slakterier. Tekniske løsninger for håndtering, transport og lagring av CO₂ er kommersielt tilgjengelig og regelverket håndheves av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Kravene til sikkerhet vil selvsagt bli godt ivaretatt ved realisering av et eventuelt karbonfangstanlegg.

Les mer: Hva er CO₂, og er det farlig?


Miljø og utslipp

Utslippene til luft vil endres etter et karbonfangstanlegg er etablert. Røykgassen som slippes ut vil inneholde mindre  CO2 enn tidligere, men som følge av karbonfangstprosessen vil  også små mengder aminer vil følge med røykgassen ut av fangstanlegget. Aminene vil reagere med komponenter i atmosfæren og blant annet kunne omdannes til nitrosaminer, en gruppe stoffer som er kreftfremkallende.

Det har vært, og er, stort fokus på aminutslipp til luft. Det er blant annet utviklet tekniske løsninger som reduserer utslippet slik at de tilfredsstiller de strenge myndighetskravene. Statkraft vil i samarbeid med ekspertmiljøer og relevante myndigheter, Miljødirektoratet, gjøre nødvendig arbeid for å sikre at et fangstanlegg på Heimdal designes, bygges og driftes på en miljømessig trygg og forsvarlig måte.

Les mer: Teknologien bak karbonfangstanlegget