Tips og råd

Under finner du litt generell informasjon om drift av varmeanlegg og litt hjelp til feilsøking.

VARMEKOMFORT

Har du flere radiatorer i samme rom, anbefales samme verdi på alle termostatventilene.

Termostatene trenger fri luftpassasje for å regulere riktig.  Unngå derfor at gardiner eller andre ting dekker til termostaten.

FROSTSIKRING

Du har mulighet for frostsikring hvis termostaten har snøstjernesymbol. Denne funksjonen sørger for at romtemperaturen ikke blir for lav og skal hindre at vannet i radiatoren fryser og ventilen er stengt.  Det anbefales likevel ikke åpent vindu over stengt radiator ved lave utetemperaturer.

 GULVVARME

Et gulvvarmeanlegg er tregere enn et radiatorsystem. Det tar derfor litt lengre tid fra du endrer på termostatinnstillingen til du oppnår ønsket romtemperatur og nattsenking blir dermed mindre effektivt.

Overflatetemperaturen må ikke overstige den anbefalte maksimalverdien for gulvbelegget, det kan i verste fall skade belegget. Tepper på gulv vil hemme varmeoverføringen til rommet og vil utsette gulvet under teppene for høyere temperatur.

 LEKKASJER

Røranlegg og koplinger tilhørende varmeanlegget og i kundesentralen skal være tette, og det skal ikke være lekkasjer/drypp fra noen komponenter. Dersom dette oppdages må rørlegger tilkalles.

Dersom det oppdages lekkasjer foran hovedstengeventilene på fjernvarmesiden, ta kontakt med oss på 02450.

STØY FRA ANLEGGET

Tydelig susing eller hamring fra radiator kan tyde på for høyt pumpetrykk. Prøv å stille pumpen til et lavere turtall.  Vibrasjonsstøy kan være vanskelig å definere og plassere, spesielt støy som kommer og går.  Prøv å slå av elektriske motorer en etter en for å se om støyen forsvinner.

LUFT I ANLEGGET/RADIATORENE

Dette kan skape litt støy og kan også medføre dårlig sirkulasjon og varmeavgivelse.  Lufting av radiatorer gjøres på følgende måte:

  • Slå av sirkulasjonspumpen og vent et kvarter
  • Steng radiatorventilen og slipp deretter luften ut via lufteventilen. Bruk egen luftenøkkel. Steng ventilen når det begynner å komme vann.
  • Gjenta prosedyren på alle radiatorene. Pass på at det er trykk på systemet, etterfyll om nødvendig. Start sirkulasjonspumpen.

INGEN VARME ELLER LITE VARME

  • Sjekk om sirkulasjonspumpen går samt strømforsyning og sikringer
  • Sjekk temperaturen på fjernvarme inn til bygget
  • Sjekk om filteret på fjernvarmesiden av varmeveksleren kan være tett og rengjør eventuelt filteret.
  • Sjekk om reguleringsventiler eller termostatventiler kan ha låst seg i en posisjon, dette gjøres ved å dreie på rattet mellom stengt og åpen.

LAV ELLER UJEVN TAPPEVANNSTEMPERATUR

  • Sjekk temperaturinnstillingen på varmtvannet. Er det varme på radiatorer/gulvvarme, men ikke i tappekranene, er det sannsynligvis feil på ventilen. Eldre anlegg kan ha behov for utskifting på grunn av slitasje.
  • Kontroller filteret på fjernvarmeinntaket og rengjør om nødvendig.