Jump to content Jump to navigation Jump to search
verktøy
Shutterstock

Tips og råd

Her finner du generell informasjon om drift av varmeanlegg og hjelp til feilsøking.

Luft i radiatorer og anlegg

Dette kan skape støy og kan også medføre dårlig sirkulasjon og varmeavgivelse. Lufting av radiatorer gjøres på følgende måte:

For anlegg med egen kundesentral i hver leilighet:

 • Slå av sirkulasjonspumpen og vent et kvarter.
 • Steng radiatorventilen og slipp deretter luften ut via lufteventilen. Bruk egen luftenøkkel. Steng ventilen når det begynner å komme vann.
 • Gjenta prosedyren på alle radiatorene. Pass på at det er trykk på systemet, etterfyll om nødvendig. Start sirkulasjonspumpen.
 • Det kan være nødvendig å gjenta prosessen flere ganger.

For anlegg uten egen kundesentral:

 • Hvis du bor i et leilighetskompleks med felles kundesentral, lufter du kun radiatoren ved hjelp av en luftenøkkel.
 • Det kan være nødvendig å gjenta prosessen flere ganger.

For anlegg med gulvvarme:

 • Et gulvvarmeanlegg luftes i prinsippet på samme måte, men luftepunktet sitter i fordelingsskap eller kundesentral.

Varmekomfort fra radiatorer

Har du flere radiatorer i samme rom, anbefales samme verdi på alle termostatventilene.

Termostatene trenger fri luftpassasje for å regulere riktig. Unngå derfor at gardiner eller andre ting dekker til termostaten.

Radiatoren skal være varmest øverst.

Frostsikring

Du har mulighet for frostsikring, hvis termostaten har snøstjernesymbol. Denne funksjonen sørger for at romtemperaturen ikke blir for lav, og skal hindre at vannet i radiatoren fryser og ventilen er stengt. Det anbefales likevel ikke å ha åpent vindu over stengt radiator ved lave utetemperaturer.

Gulvvarme

Et gulvvarmeanlegg reguleres noe tregere enn et radiatorsystem. Det tar derfor lengre tid fra du endrer på termostatinnstillingen til du oppnår ønsket romtemperatur. Nattsenking krever prøving og feiling for å finne de riktige tidsinnstillingene.

Overflatetemperaturen må ikke overstige den anbefalte maksimalverdien for gulvbelegget. Tepper på gulv vil hemme varmeoverføringen til rommet og vil utsette gulvet under teppene for høyere temperatur.

Lekkasjer

Røranlegg og koblinger tilhørende varmeanlegget og i kundesentralen skal være tette, og det skal ikke være lekkasjer eller drypp fra noen komponenter. Dersom dette oppdages, må rørlegger tilkalles.

Teflonpakninger tåler varme og trykk bedre enn andre pakninger. Be rørlegger om å bytte pakningene hvis det ikke er gjort allerede.

Oppdages det lekkasjer foran hovedstengeventilene på fjernvarmesiden, ta kontakt med oss på telefon 91502450.

Støy fra anlegget

Tydelig susing eller hamring fra radiator kan tyde på for høyt pumpetrykk. Prøv å stille pumpen til et lavere turtall. Prøv med laveste turtall først og øk hvis du ikke får nok varme. Du kan også forsøke å skru av termostatene en om gangen.

Jevn susing kan også skyldes problem med ventil. Klukke-/sildrelyder skyldes luft i anlegget.

Ingen varme eller lite varme

 • Sjekk om sirkulasjonspumpen går, samt strømforsyning og sikringer.
 • Sjekk temperaturen på fjernvarme inn til bygget.
 • Sjekk om filteret på fjernvarmesiden av varmeveksleren er tett, og rengjør eventuelt filteret.
 • Sjekk om reguleringsventiler eller termostatventiler kan ha låst seg i en posisjon, dette gjøres ved å dreie på rattet mellom stengt og åpen.

Lav eller ujevn tappevannstemperatur

 • Sjekk temperaturinnstillingen på varmtvannet. Er det varme på radiatorer/gulvvarme, men ikke i tappekranene, er det sannsynligvis feil på ventilen (PM-Regulatoren). Eldre anlegg kan ha behov for utskifting på grunn av slitasje. PM-regulatoren har ett hjul hvor du kan stille temperaturen (+/-). Dette kan sammenlignes med å stille temperaturen på en varmtvannstank.
 • Hvis problemet gjelder bare ett tappepunkt, kan dårlig blandebatteri være årsaken.
 • Kontroller filteret på fjernvarmeinntaket, og rengjør om nødvendig.