Prismodell

Fjernvarmeprisen er underlagt energiloven og fram til 1.juli 2022 fulgte vi strømprisen i det gjeldende nettområdet. Det gjør vi fortsatt for næringskunder. 01. juli 2022 innførte nettselskapene fakturering av effekt også for privatkunder noe fjernvarmeselskapene ikke har mulighet til å følge. Vi blir derfor stående på den gamle modellen som er beskrevet nedenfor hvor effekt- og volumledd kun gjelder for næringskunder.

Strømprisen vi må forholde oss til, er summen av markedspris(spotpris), nettleie og offentlige avgifter. Vi kopierer nettleien til ditt lokale nettselskap.  og det betyr at vi opererer med ulike priser avhengig av hvor i landet man er. For private indeksregulerer vi den lokale nettleien slik den var i 2019.

Fjernvarme har ingen fastbeløp, og du betaler bare for den energien du faktisk bruker.

En fjernvarmefaktura beregnes slik:

Energiledd: Det antall kilowattimer du har brukt i perioden. Prisen er summen av spotpris med påslag/elsertifikat og energileddet fra det lokale nettselskapet. Det er kun dette leddet som påvirkes av endringen 01.juli 2022. Les mer om dette på NVE sine nettsider.

Effektledd (kun for næringsbygg): Den høyeste timeverdien i perioden. Dette er maksimalforbruket ditt og brukes som grunnlag for beregning av effektleddet. Det er et uttrykk for hvor mye kapasitet som må reserveres for deg slik at du skal få nok varme i den kaldeste timen. Prisen bestemmes av ditt lokale nettselskap.

Volumledd (kun for næringsbygg og borettslag/sameier): Vi gir deg en rabatt på 6 øre pr. kWh og legger til et volumledd på 3,13 kr pr. kubikk vann (m3) som renner gjennom anlegget ditt. For et normalt godt regulert anlegg skal dette gå i null og vel så det. Les mer om volumleddet her. Volumleddet er det eneste leddet som ikke er kopiert fra strømregningen, det kan vi gjøre da det i sum går i kundenes favør.

Avgifter: Enova, forbruksavgift (elavgift), og merverdiavgift

 

Eget produkt for topplastkunder

For kunder som kun bruker fjernvarme på de kaldeste dagene, gjelder et eget topplastprodukt som koster mer enn våre standardprodukter.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om fjernvarmeprisen eller ønsker bistand til å sammenligne totalkostnaden ved ulike energiløsninger.

 

utsnitt av priser fra NordPool
Kristin Bløtekjær

Månedsmiddel spotpris

Som fjernvarmekunde vil du ikke bli belastet for høye timepriser i de timene når forbruket er høyt. Vi benytter månedsmiddel for spotpris som grunnlag for fakturering. Månedsmiddel er en gjennomsnittspris for en måned der alle timene teller like mye uavhengig av forbruk. Det betyr at prisen påvirkes like mye av de billige timene om natten som av de dyrere timene på dagtid, når det meste av forbruket skjer. 

Det spiller altså ingen rolle når på døgnet du bruker fjernvarme. Prisen er den samme.

Nord Pool presenterer ikke månedsmiddelverdier lengre, men du kan finne verdiene på kraftselskapenes nettsider og du finner dem ved å åpne prisarkene nedenfor.

 

penger
Kristin Bløtekjær

Priser

Her finner du prisark for hver by. Næring og private har ulik prismodell. For å finne din pris må du i tillegg ta hensyn til spotprisen. Vi benytter månedsmiddel pris.

LES MER