Returtemperatur og volum

I Trondheim ble returtemperatur en del av prismodellen i 2014, og høsten 2018 ble det innført i resten av landet. Vårt anlegg på Gardermoen vil ikke omfattes av denne ordningen.

Hva er returtemperatur?

Returtemperatur er den temperaturen som fjernvarmevannet har når det har gitt fra seg varme i bygget og returnerer til fjernvarmenettet.

Vi måler temperaturen på vannet inn og ut av bygget. Differansen mellom temperaturen på vannet inn og ut av bygningen kalles Delta T (Δt) og forteller oss hvor mye varme som er overført til bygget fra vannet.

Et godt regulert anlegg bruker lite vann og har stor forskjell på inn- og ut-temperatur.  Delta T (Δt) på 45 grader regnes som et middels godt anlegg.

Hvorfor er returtemperatur viktig?

Høy returtemperatur betyr at det sirkulerer mye vann som ikke gjør noen nytte i fjernvarmenettet. Med en bedre utnyttelse av fjernvarmevannet kan vi koble til flere kunder uten å øke leveringskapasiteten. Det betyr bedre ressursutnyttelse for oss, for samfunnet og for miljøet.

Vi vil at det skal bety noe positivt for våre kunder også. Derfor vil vi belønne de kundene som satser på bedre ressursutnyttelse.

Hvordan kan jeg som kunde tjene på lav returtemperatur?

Du får en ekstra rabatt eller kostnad avhengig av hvor mye vann som sirkulerer i fjernvarmeanlegget ditt. I tillegg oppnås en besparelse i form av redusert strømkostnad når det pumpes mindre vann gjennom bygningen din.

Hvordan beregnes volumleddet?

Volumleddet beregnes slik at dersom det tekniske kravet på 45 grader i temperaturforskjell er oppfylt, vil prisen for volumleddet bli null. Vi trekker fra 6 øre/kWh på fjernvarmeprisen for å kompensere for volumleddet. 

Volumleddet gjelder fra november til og med februar. Resten av året er fakturaen uten volumledd. Det skal lønne seg å ha godt regulerte og effektive anlegg. Et anlegg som er normalt godt regulert, vil "gå i null", det blir ingen prisforskjell. For anlegg som er svært godt regulert, blir det billigere. Og det blir tilsvarende dyrere for ineffektive anlegg. Denne delen av fjernvarmeprisen kan dermed kunden påvirke selv.

Volumleddet tilsvarer vannmengden i kubikkmeter som har passert kundesentralen, multiplisert med en volumpris (kr/m3). Ved temperaturdifferanse i henhold til kravet i våre tekniske bestemmelser, det vil si 45 grader, vil dette tilsvare 6 øre/kWh.

Virker det?

Ja, det virker! Det er konklusjonen etter mange år med volumledd på fakturaen i Trondheim. Besparelsen gir nok vann til å koble på 150 boenheter. Det er mye varme som ellers ville gått til spille, og mange  kunder har fått en lavere kostnad for sin fjernvarme.

Hva kan jeg som kunde gjøre for å få et mer effektivt fjernvarmeanlegg?

 • Ingen åpne bypassløp mellom tur og retur på sekundærsiden (varmeanlegget i bygget)
 • Hovedpumpen i varmeanlegget bør være trykkstyrt for å oppnå god mengderegulering
 • Er det installert akkumulatortanker i tillegg, er det viktig at ladepumpen stopper når ønsket tanktemperatur er oppnådd
 • Reguleringsventiler må være riktig dimensjonert og ikke for store. Det er bedre med to mindre ventiler i sekvens enn én stor
 • Angi korrekte “bør-verdier” i alle regulatorer
 • Lag en oversikt og funksjonskontroll for samtlige ventilasjons- og varmeinstallasjoner
 • Innreguler varmeanlegget
 • Monter, juster eller skift radiatortermostater
 • Lag en oversikt over systemer med ekstra høye temperaturkrav, for eksempel tørkerom, varmesluser og sekundær varmtvannsbereder
 • Kontroller at systemene for varmegjenvinning er korrekt tilkoblet
 • Tilpass varmesystemet for lavere returtemperaturer ved reinvestering og nyinstallasjon
 • Unngå for høye magasintemperaturer i beredere og varmelager
 • Turtemperatur på varmekurser skal utetemperaturkorrigeres  

Hvordan kan jeg som kunde finne ut hva temperaturdifferansen er på mitt anlegg?

Vi bekoster EnergiGuiden, et energioppfølgingssystem for alle våre næringskunder. Her er det egne visninger for Delta T. 

Sjekk volumleddet på fjernvarmefakturaen. Fradraget på 6 øre/kWh bør være større enn volumkostnaden. Hvis derimot volumleddet er vesentlig større enn fradraget, bør rørlegger kontaktes.