Prosjektbeskrivelse av CCS-prosjektet

Statkraft Varme har en klimaambisjon om 98% fossilfri forsyning i 2030 og klimanøytralitet i 2040. Et av flere tiltak for å nå disse målene er karbonfangst og -lagring (CCS).

Statkrafts forbrenningsanlegg for sortert restavfall i Trondheim, Heimdal Varmesentral, forbrenner 220 000 tonn avfall per år, som til sammen per i dag gir estimerte utslipp på 120 000 tonn fossilt og 120 000 tonn biogen CO2. Avfallsforbrenning med energigjenvinning har en viktig samfunnsoppgave med forsvarlig håndtering av avfall, der overskuddsvarmen sendes ut i fjernvarmenettet. 

Ved etablering av et CO2-fangstanlegg vil vi klare å fange omtrent 90 % av CO2-utslippet på Heimdal.

 

Verdikjeden for fangst og lagring av CO2 i Trondheim

Generisk består en full verdikjede for CCS av; fangstanlegget for CO2, komprimering og flytendegjøring, transport av flytende CO2 til et lokalt/regionalt mellomlager, skipstransport til en mottaksterminal og rørtransport til permanent lager. 

Statkraft jobber proaktivt med å finne optimale løsninger både for fangstanlegget, transport og lager av CO2. Dette omfatter både tekniske, miljømessige og kommersielle forhold. CO2 fangst er en relativ ny teknologi/løsning, selv om fangstteknologien som er tenkt brukt er moden. I praksis skal det etableres en ny komplett verdikjede/løsning. 

 

Litt om fangsten

Selve fangsten starter med at røykgassen, som inneholder CO₂, ledes til et tårn, «absorption tower», der typisk 90 % av CO₂ binder seg kjemisk til aminblandingen som «renner» ned gjennom tårnet. Fra den CO₂-rike aminblandingen skilles så ren CO₂ ut ved å tilføre varme. Aminblandingen ledes så tilbake til «absorption tower» hvor den på nytt fjerner CO₂.

Les mer og se video: Teknologien bak karbonfangsanlegget

 

Litt om lagringen

Etter fangst og flytendegjøring av CO2-en samles den videre opp i tanker. I basiskonseptet fraktes CO2-en deretter med tankbil fra Heimdal Varmesentral til Orkanger, hvor det skal etableres mellomlager og havn. Videre hentes CO2-en med skip og fraktes til Northern Lights mottaksterminal i Øygarden, hvor den via rørledning transporteres til permanent lagringssted.

Les mer: Slik får vi CO₂ til havbunnen

 

Verdikjede for CCS

 

CCS viktig for å nå klimamål

CCS som teknologi og løsning er internasjonalt, nasjonalt og lokalt løftet frem som en viktig bidragsyter for å nå klimamål. 

Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med minst 55% sammenlignet med 1990 og i 2050 skal Norge bli et lavutslippssamfunn. CO2-fangst er løftet frem som et viktig tiltak for å nå disse målene, spesielt fra industrier som ikke har andre alternativer for sine klimagassutslipp, som for eksempel avfallsforbrenning, stål og sementproduksjon.
Trondheim kommune har satt seg ambisiøse klimamål hvor de skal kutte klimagassutslipp med minst 80 % frem mot 2030, sammenlignet med 2009, og bli helt utslippsfri til 2050. CO2-utslippene fra Heimdal varmesentral utgjør ca. 25% av Trondheim kommunes totale fossile klimagassutslipp. Det er også det nest største forbrenningsanlegget for restavfall i Norge og utgjør en betydelig del av industrielle punktutslipp av CO2 både regionalt og fra avfallsforbrenning i Norge. Realisering av CCS er et viktig bidrag til at både Statkraft Varme og Trondheim kommune når sine klimamål.

 

Prosjektet går fra mulighetsstudie til konseptstudie

Statkraft avsluttet sin mulighetsstudie i november 2022, og startet i januar 2023 en konsept/pre-FEED studie som forventes å være ferdigstilt høsten 2024. 

Konseptstudien/pre-FEED omfatter, foruten konsept for fangstanlegget, evaluering av lokasjon og løsning for havn og mellomlager, transport og permanent lager, erverv av tomt for fangstanlegget herunder ny regulering, og arbeid med å sikre robuste rammebetingelser og kommersielle forhold for CCS. Det jobbes mot indikativ investeringsbeslutning i slutten av 2025 og endelig investeringsbeslutning i 2027 slik at oppstart av anlegget kan skje i 2030.

 

Ser på felles løsninger for CO2-håndteringen i Midt-Norge

Et CCS-prosjekt ved Heimdal Varmesentral vil også være en viktig muliggjører for å etablere robuste og skalerbare løsninger for transport og permanent lager i Midt-Norge. Statkraft er en del av klyngen «CCUS Midt-Norge». Sammen med andre større punktutslipp av CO2 i regionen, ser vi på felles løsninger for transport og permanent lagring av fanget CO2, samt muligheter for utnyttelse av fanget CO2 som råstoff til produksjon av syntetisk drivstoff i kombinasjon med fornybart hydrogen. 

 

Vil du lære mer om karbonfangst og produksjonen av urban energi?