Hvorfor tilbys ikke fjernvarme som topplast?

Det er både praktiske, økonomiske, drift- og miljømessige grunner til at fjernvarme brukt kun som topplast ikke er en ønsket løsning. Vi starter med å forklare hvordan energisystemet er bygd opp og hvordan dette henger sammen med det grønne skiftet.

Fjernvarme avlaster strømnettet

For å klare omstillingen med å redusere våre klimagassutslipp, er vi avhengig av å bruke energiressursene våre på en smart måte. En viktig forutsetning for å lykkes med reduserte klimagassutslipp er å fase ut fossil energi fra både industri- og  transportsektoren. Dette ser vi nå setter stort press på strømnettet vårt. Sammen med ønsket om økt etablering av ny, kraftkrevende industri, gjør det at etterspørselen etter strøm øker og gjør at strømnettet får utfordringer med å levere nok kapasitet.

 

I Trondheim står fjernvarme fra Statkraft for ca. 1/3 av all oppvarming. Dette har spart strømnettinvesteringer på ca. 1,2 mrd kroner, noe som kommer alle innbyggerne i regionen til gode. Ved å benytte fjernvarme i stedet for strøm til å varme opp byen, reduseres behovet for utbygging av både strømnettet og strømproduksjon med nødvendige naturinngrep. Dette har en betydelig samfunnsøkonomisk gevinst i seg selv.

 

Fjernvarme må bruke overskuddsenergien når den er tilgjengelig

Fjernvarme fra Statkraft bidrar til å avlaste strømnettet ved at vi utnytter overskuddsenergi på en smart måte fra både innbyggernes avfall og kloakk samt fra industriproduksjonen hos Rockwool (i både Trondheim og Moss). Disse energikildene er det oftest jevn tilgang på gjennom hele året. Og skal man klare å utnytte energien herfra, må kundene våre ha et varme-/kjølebehov som er så godt synkronisert med tilgangen på overskuddsenergi som mulig.

 

Reserve kun på de kaldeste dagene

Vi får av og til spørsmål fra utbyggere om fjernvarme kan brukes kun som reserve på de kaldeste dagene, som et supplement til andre energiløsninger (f.eks. varmepumper). Utfordringen med dette er at overskuddsenergien som fjernvarmen benytter (fra innbyggernes avfall og kloakk) strømmer jevnt gjennom hele året, og ikke kun på de kaldeste dagene eller når egne energiløsninger i bygget er defekt.

 

Kostbar produksjon på de kaldeste dagene

Det er begrenset mulighet for å lagre overskuddsenergien fra kloakk, avfall og industri fra sommeren når energibehovet er lite til vinter når energibehovet er stort. Dette gjør at fjernvarmen på de kaldeste dagene må benytte betydelig dyrere energikilder som strøm, biogass og bioolje (fossil energi vil i stor grad fases ut mot 2030). Ved å bruke fjernvarmen kun på de kaldeste dagene eller som backup utnyttes ikke overskuddsenergi som byen har, året rundt. 

 

Vil du vite mer om fjernvarme som grunnlast?

Snakk med en av våre rådgivere hvis du vurderer å bruke fjernvarme som grunnlast. Sammen kan vi regne på det og sette opp ulike alternativer.

Snorre og Erik på Heimdal varmesentral
Lone Moa

Avtal energirådgivning

Vi bistår gjerne med å sammenligne de ulike energiløsningene slik at du kan ta beslutningen på riktig grunnlag. Dette gjelder i områdene Statkraft leverer fjernvarme. I kartet kan du se hvor det finnes fjernvarme fra Statkraft i dag. Har dere et prosjekt i nærheten av eksisterende infrastruktur, ta gjerne kontakt så er det mulig vi kan utvide nettet.