Hvordan jobber vi for å realisere karbonfangst og lagring på Heimdal Varmesentral

Statkraft startet høsten 2020 å undersøke om, og i tilfelle på hvilken måte, det var mulig å realisere karbonfangst og -lagring på Statkrafts avfallsforbrenningsanlegg på Heimdal. Foreløpige resultater er positive, men det er fortsatt viktige forhold som må avklares, og arbeidet med å utrede mulighetene for karbonfangst- og lagring på Heimdal fortsetter.

CCS - prosjektet ved Heimdal varmesentral

  • 2020 - Oppstart forstudie om CCS på Heimdal

  • 2021 - Startet utredning om CCS på Heimdal er mulig å gjennomføre

  • 2022 - Besluttet å videreutvikle konsepter for karbonfangst og -lagring

  • 2025 - Innledende investeringsbeslutning: avgjøre om prosjektet kan starteforberedelser til bygging av anlegget med prosjektering og anbudsprosesser

  • 2027 - Investeringsbeslutning: starte bygging av fangstanlegg og tilhørende logistikk og lager

  • 2030 - Ferdigstiller og tar i bruk karbonfangstanlegg, transportkanaler, mellomlager og permanent lager

Statkraft har etablert en intern prosjektorganisasjon som sikrer framdrift med høy kvalitet i prosjektet. I tillegg samarbeider vi tett med anerkjente fagmiljøer, samt andre aktører innenfor avfallsforbrenningsbransjen og industrien i Midt-Norge for å utvikle effektive løsninger for hele verdikjeden, fra fangst til lagring. Vi undersøker også om det er mulig å benytte fanget CO2 på en klimapositiv måte. 
Arbeidet har så langt fokusert på utvikling av et teknisk konsept for fangst, logistikk og lagring. Vi har videre sett på de lokale forholdene knyttet til miljø, sikkerhet og arealbruk, samt regulatoriske og kommersielle forhold tilpasset karbonfangst og lagring fra avfallsforbrenning. I tillegg har vi sett på alternativer til karbonfangst og lagring ved reduksjon av det fossile innholdet i avfallet. 


Teknologisk

Vi har etablert et teknisk grunnkonsept som dekker hele verdikjeden fra fangst til permanent lager. Konseptet er etablert i tett dialog og samarbeid med internasjonalt og nasjonalt anerkjente fagmiljøer.

 

For fangstanlegget er det valgt en leverandøruavhengig tilnærming basert på den mest modne fangstteknologien – absorbsjon av CO2 ved å benytte aminteknologi. Konseptet er robust i den forstand at det inneholder kjent og velprøvd teknologi og komponenter. Les mer om det tekniske fangstkonseptet. Grunnkonseptet er basert på nytt mellomlager og permanent lager via Northern Ligths.

 

Miljø og sikkerhet

Vi har gjennomført beregninger og og vil gjennom hele prosjektet beregne og simulere forhold knyttet til miljø og sikkerhet. Foreløpige resultater viser at konseptet vil tilfredsstille forventede krav til utslipp (Miljødirektoratets) og sikkerhet (DSB).

 

Areal

Det er avklart at det ikke er plass til et karbonfangstanlegg, med tilhørende sikkerhetssoner, inne på Statkraft sin eksisterende tomt. Prosjektet er derfor avhengig av tilgang til areal som ligger inntil eksisterende tomt. Statkraft er i god dialog med Trondheim Kommune for å finne nødvendig areal for å kunne realisere et CO2 fangstanlegg. 

 

Regulatoriske og kommersielle forhold

Økonomi er hovedutfordringen som må løses om karbonfangst og -lagring noen gang skal kunne realiseres på Heimdal Varmesentral. Foreløpige kostnadsoverslag viser at investeringskostnaden for hele verdikjeden fra fangst til permanent lagring vil ligge på cirka 2 – 2,5 milliarder. Tilhørende årlige driftskostnader er estimert til å ligge rundt 150 til 200 millioner.  I dag er ikke karbonfangst og -lagring bedriftsøkonomisk lønnsomt, men vi ser at både interesseorganisasjoner, myndigheter nasjonalt og internasjonalt jobber aktivt for å finne løsninger som kan muliggjøre CO2 fangst også fra avfallsforbrenningsanlegg. Statkrafts ønsker gjennom sitt prosjekt å bidra til at det kommer på plass gode, og forutsigbare virkemidler og markedsmekanismer som kan bidra til at flere aktører ønsker å utvikle karbonfangst og lagringsprosjekter.

 

Videre i prosjektet arbeider vi for å konkretisere de ulike konseptene i verdikjeden, samtidig som vi oppdaterer kostnadsestimater, og overvåker og bidrar til utviklingen av kommersielle forhold knyttet til karbonfangst- og lagring. Statkraft har et sterkt fokus på sikkerhet, og vi jobber tett med myndigheter, organisasjoner, samarbeidspartnere, leverandører og lokalmiljøer for å oppnå et best mulig resultat. Kompleksiteten i prosjektet er svært høy, og derfor har vi valgt en risikoreduserende tilnærming til utviklingen av og fremdriften i prosjektet. Vi har viktige milepæler underveis, og skal gjennom flere beslutningspunkter for å kunne realisere karbonfangst og -lagring i 2030. 

 Relatert innhold